სასწავლო მასალა

საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და პოლიტიკის დოკუმენტის შედგენა - სილაბუსი

სავაჭრო პოლიტიკა - სილაბუსი

საჯარო პოლიტიკის ეკონომიკსი - სილაბუსი

საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურის საქმიანობის შეფასება და თანამედროვე მოთხოვნები მის სრულყოფასთან დაკავშირებით - სილაბუსი

სოციალური და პოლიტიკური კვლევის მეთოდები - სილაბუსი

აკადემიური წერა - სილაბუსი

გენდერი და მრავალფეროვნება - სილაბუსი

სოციალური კვლევის მეთოდები - სილაბუსი

საკანონმდებლო ჩარჩო/საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა - სილაბუსი

პროექტის მართვა - სილაბუსი

პროგრამის შეფასება - სილაბუსი

ევროპული ინტეგრაციის საკითხები - სილაბუსი

© 2018 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.